De Medezeggenschaps raad

 
De medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert ongeveer eens per twee maanden over algemene, voornamelijk bestuurlijke zaken die de school betreffen.
In de MR hebben de volgende ouders en leerkrachten zitting:
 
Pauline te Loo                               voorzitter (ouder)
Bas Claessens  secretaris (leerkracht)
   
Leerkrachtgeleding:                          Oudergeleding: 
Mike van Malssen                        Evelien Vroomen
Veronique Ramaekers                        Pauline te Loo
Nathalie Schreurs                        Gilbert Hellenbrand

Mailadres MR:  m.raad@deglundering.nl  

Notulen van de MR d.d. 07-12-2022 klik hier
Notulen van de MR d.d. 27-09-2022 klik hier
Notulen van de MR d.d. 27-01-2022 klik hier

Voorstellen MR-leden (ouders):

Pauline te Loo.

Beste ouders. Na mijn rol als lid van de ouderraad van Hoera en lid van de oudercommissie van de Leerlingst kreeg ik de kans om over te stappen naar de MR. In deze periode maakte ik de switch van een baan bij een financiële instelling naar een baan bij een zorginstelling. Juist omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke sector. Daar werk ik nu als Teamcoach. Hoe mooi is het dan wanneer ik ook van toegevoegde waarde kan zijn bij de school waar mijn zoon Beau iedere dag met veel plezier naartoe gaat. Ik kan goede vragen stellen en kijk met een positief kritische blik naar de ontwikkelingen die Leon en de leerkrachten ons schetsen. Met als doel de leerlingen centraal te zetten. Graag ben ik, samen met Evelien en Gilbert, de verbindende schakel tussen ouders en school.

Gilbert Hellenbrand.
Tijdens een voorlichtingsavond in 2018 bleek dat de toenmalige MR-leden zouden stoppen met hun dankbare werk. Het bood voor mij een kans om me in te zetten voor de leerlingen en hun ouders van deze mooie school. Ik ben een leek op onderwijsgebied en hoop daardoor een net even andere
bijdrage te kunnen geven. Met een frisse en open blik de vragen proberen te stellen die een kind zou stellen. Of een ouder. Ik probeer hier constructief in te zijn, maar ook kritisch.
Ik hoop dat je als ouder de weg naar ons kunt vinden. Deze weg is kort. Slechts een email adres bij jou vandaan. Of een gesprekje aan de poort.
Samen met Evelien en Pauline zet ik me in voor een school waarop onze kinderen hun beste
zelf kunnen zijn.

Evelien Vroomen.
Hallo, mijn naam is Evelien Vroomen. Ik ben werkzaam als orthopedagoog en kom in mijn werk regelmatig in contact met scholen. Daarbij zie ik goede dingen, maar ook veel verbeterpunten, ik zie goede samenwerking tussen school en ouders, maar helaas ook het omgekeerde. Dit heeft er toe geleid dat ik, toen mijn eigen kinderen naar school gingen, mijn steentje wilde bijdragen om de Glundering te helpen het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen en een goede samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Ik hoop dan ook dat jullie als ouders niet aarzelen om mij, Pauline of Gilbert aan te spreken als jullie ideeën hebben of ergens tegenaan lopen.

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).


De GMR houdt zich bezig met en zet zich in voor alle gezamenlijke belangen van de medezeggenschapsraden en alle schooloverstijgende zaken. De GMR onderhoudt hierover contact met het College van Bestuur van SPOLT.  

Het College van Bestuur is op verzoek van de GMR bij de GMR-vergaderingen aanwezig. Maandelijks is er tussentijds overleg tussen het College van Bestuur en de voorzitter van de GMR.

De GMR geeft communicatie gestalte door persoonlijke en schriftelijke terugkoppeling van haar activiteiten naar de diverse geledingen. Zo ontvangen betrokkenen de agenda en notulen van de GMR-vergaderingen. In dit verband stelt de GMR zich ook tot doel om proactief te handelen. Jaarlijks maakt de GMR bovendien een verslag van haar werkzaamheden.

De GMR bestaat uit een afvaardiging namens de ouders en namens het personeel.

Voor meer informatie: GMR