Visie

 

Zowel voor onderwijs als opvang hebben we 5 pijlers opgesteld. Natuurlijk is de ene pijler meer van toepassing voor bepaalde leeftijdsgroepen dan de andere.

 

Brede talentontwikkeling

Ons KC is een plek waar kinderen zich kunnen oriënteren op hun eigen capaciteiten, interesses en taken. Het KC stimuleert een brede ontwikkeling van kinderen en biedt ruimte voor een diversiteit aan talenten. We richten ons, naast de basisvaardigheden sociaal, reken en taalvaardig zijn, vooral op kunst & Cultuur, bewegen, techniek, muziek, natuur en koken. Respect voor elkaars talenten is hierin erg belangrijk. 

 

Creativiteit

De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen met het vermogen om veranderingen productief tegemoet te treden. Creatief denken en ontwerpvaardigheden zijn hiervoor van belang. In ons KC scheppen we de voorwaarden om dit te realiseren.

 

Kennis en vaardigheden

Taal (technisch- en begrijpend lezen en spelling) en rekenen zijn voor ons wezenlijke/belangrijke basisvaardigheden. We zorgen ervoor dat voor de opbrengsten van deze vakken hoge doelen gesteld worden in een realistisch perspectief (passend bij de leerlingpopulatie). We zorgen ervoor dat voor de opbrengsten van deze vakgebieden hoge doelen worden gesteld in een realistisch perspectief passend bij onze leerlingpopulatie. Door doelgericht hieraan te werken en gebruik te maken van de 21-eeuwse vaardigheden wordt kennis vergaard en leren kinderen deze toe te passen. 

 

Ontwikkelen

De kinderen leren hoe ze zelfstandig en samen kunnen ontwikkelen. Hierbij sluiten we aan bij de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van het kind. Dit doen we door het leerstofjaarklassensysteem ter discussie te stellen en te doorbreken. Tevens vergelijken we het kind zoveel mogelijk met zichzelf en volgen deze ontwikkeling met behulp van een portfolio. 

 

Identiteitsontwikkeling

We leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes die zij maken en moeten gaan maken in hun eigen ontwikkeling. Dit zorgt voor meer eigenaarschap en autonomie in hun ontwikkelingsproces.