Effectieve Conflicthantering

Het is een illusie te denken dat er een conflictvrije school bestaat. Toch proberen we ruzies en conflicten te voorkomen. Op onze school hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over het respectvol omgaan met elkaar en het oplossen van conflicten/ruzies.

Wij weten allemaal dat kinderen dit gewenste gedrag niet altijd laten zien. Het gevolg is: kleine en grotere conflicten in en buiten school.

Als belangrijkste regel voor de omgang met elkaar hanteren wij de afspraak dat schelden, schoppen, slaan, duwen en trekken altijd verkeerd is en dus bestraft kan worden.

Eigen rechter spelen door terugslaan, schelden en schoppen is dus ook fout.

In principe kunnen wij het gewenste gedrag van kinderen samenvatten in de volgende 3 regels:

 • Je gaat respectvol met elkaar om en dat blijkt uit je gedrag, je houding en je taalgebruik;
 • Je gaat goed om met materialen en spullen - van jezelf - en van anderen;
 • In het schoolgebouw en op de speelplaats houd je je aan de regels, ook als niemand het ziet!

Hoe gaan we met conflicten om?

 1. Een kind geeft zelf aan wanneer het gedrag van een ander kind of andere kinderen hem/haar stoort door het verzoek: "Stop hiermee, ik vind dit niet leuk" en de vraag: "Waarom doe je dit?"
 2. Het andere kind moet dit verzoek respecteren en het oplossingsgesprek aangaan.
 3. Als de ander toch doorgaat met het ongewenste gedrag dan meldt het kind dit bij de leerkracht.
 4. De leerkracht luistert naar het kind en vraagt of het al geprobeerd heeft om het zelf op te lossen. Zo niet, dan zorgt de leerkracht ervoor dat - onder zijn/haar begeleiding - de betreffende kinderen het conflict alsnog uitpraten en oplossen.

In 95% van de gevallen wordt het conflict opgelost en gaat het spel weer gewoon verder. Bij hardnekkige conflicten kunnen afspraken gemaakt worden, maar ook het bespreken van consequenties bij een verdere herhaling van het verkeerde gedrag (straf).

 

Het op deze manier omgaan en uitpraten van conflicten wordt dus geoefend en toegepast door alle kinderen van onze school. We constateren dat er minder conflicten zijn op de speelplaats. In de meeste gevallen kunnen de kinderen ze zelf oplossen.

 

Ten aanzien van pesten nogmaals het volgende:

 • Pesten accepteren wij niet. Pesters worden ALTIJD aangepakt;
 • Bij herhaling van pestgedrag worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek;
 • Pesters worden altijd geholpen om ander gedrag te laten zien;
 • Blijft het pestgedrag dan nog aanhouden, dan treedt de verwijderingsprocedure in werking.