Verlof Aanvragen

Leerplichtwet / Verlof

In de leerplichtwet wordt bepaald wanneer uw kind naar school moet, maar ook om welke redenen uw kind daarvan kan/mag worden vrijgesteld. Verlof voor één dag (huwelijk of begrafenis) dient u bij de directeur aan te vragen. Dit verlof dient tijdig schriftelijk aangevraagd te worden.

De directie is wettelijk verplicht alle verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd) te melden aan de leerplichtambtenaar. Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969, dient bij voorkeur minimaal twee maanden vooraf, aan de directeur van de school te worden aangevraagd.

Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

 
  • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar); een werkgeversverklaring dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.
 

De directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het vakantieverlof.

 

Dit verlof:

  • mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
  • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
  • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar of voorafgaand aan de zomervakantie.
 

Het document 'Richtlijnen verlof buiten schoolvakanties' kunt u opvragen bij het managementteam. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de afdeling leerplicht van de gemeente.

 

Verlof Aanvragen

Veld leegmaken