Ons Onderwijs

De organisatie van ons onderwijs

Wij richten ons onderwijs zo in dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In beginsel kunnen de kinderen binnen een tijdvak van 8 aaneengesloten jaren de school doorlopen. De leerlingen van onze school worden verdeeld in jaargroepen.

De onderbouw bestaat uit de groepen 1 en 2.

De middenbouw bestaat uit de groepen 3 t/m 5

De bovenbouw bestaat uit de groepen 6 t/m 8

 

Kleutergroepen:

De kleutergroepen zijn homogeen samengesteld. De kinderen van groep 1 komen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag naar school. De kinderen van groep 2 komen ook op vrijdagochtend naar school. Het onderwijs in de groep 1 en 2 verschilt van die van de andere groepen. De leerkrachten bieden het onderwijs thematisch aan op basis van de KIJK-doelen. De kleuters worden gestimuleerd om te spelen, ervaringen op te doen, te ontdekken, te bewegen en te werken. De kinderen werken veel in groepjes waarbij de leerkracht heel goed het ontwikkelingsniveau van het kind in de gaten houdt. Zelfstandig werken is een belangrijk aandachtspunt, de kinderen krijgen veel zelfstandigheid (passend bij hun ontwikkelingsniveau) zodat ze in hun eigen tempo en in onderling overleg komen tot oplossingen. Dit betekent: veel onderscheiden, onthouden, combineren, horen, zien en voelen. De leerkracht zorgt voor een uitdagende leeromgeving die kinderen uitdaagt om actief bezig te zijn. Als de ontwikkeling anders verloopt (sneller of trager) bieden we hulp en uitdaging. Er wordt rekening gehouden met de individuele kwaliteiten van de kinderen. Natuurlijk wordt er ook aandacht geschonken aan de voorbereiding op het leren lezen, schrijven en rekenen. Bij voorbereidend lezen wordt de nadruk gelegd op het speels omgaan met taal, uitbreiding van de woordenschat en op de luisteroefeningen. Bij het voorbereidend schrijven proberen we de grote motoriek te verfijnen en letten we op de zithouding en de potloodgreep. Bij het voorbereidend rekenen wordt de nadruk gelegd op het speels omgaan met rekenbegrippen en getallen. Voor de overstap van kleutergroep naar groep 3 is het erg belangrijk dat het kind schoolrijp is. Hiermee bedoelen we dat het kind niet alleen cognitief schoolrijp moet zijn maar ook sociaal en emotioneel de overstap naar groep 3 moet aankunnen.

In het kader van "leren van elkaar" krijgen alle leerkrachten de gelegenheid om bij elkaar in de groep te gaan kijken.

Ook worden er visitaties van en naar de peutergroep ingepland zodat leerkracht al weten welke peuters er naar hun groep komen. Ongeveer vier keer per jaar vindt er een overleg plaats met de medewerkers van Hoera, met als doel de begeleiding aan de kinderen en de afstemming van het programma op elkaar af te stemmen.

 

Groep 3:

In groep 3 leren de kinderen vooral lezen, rekenen en schrijven. Het aanvankelijk lezen wordt gekenmerkt door het verklanken van tekens. Het is voor de kinderen een zeer spannende periode om kennis te maken met de "grote mensen" leeswereld. In groep 3 schrijven de kinderen met potlood. Het aanleren van een goed verzorgd en leesbaar handschrift, dat uiteindelijk in een behoorlijk tempo geschreven kan worden, vinden wij als team een belangrijke bijdrage aan het beter kunnen omgaan met taal. Een goede begeleiding van leerkracht én ouders is hierin belangrijk.

 

Groep 4:

In groep 4 worden het lees-/ taalonderwijs en het rekenen verder ingeoefend. In de vorm van projecten wordt de wereld van het kind verkend ter voorbereiding op de zaakvakken in de hogere groepen. We werken middels de methode Jeelo waarbij leerlingen onderzoekend en ontwerpend leren in kleine groepjes aan een projectresultaat. Samen reflecteren we op het resultaat en komen tot verbeteringen. Er wordt meer gebruik gemaakt van samenwerkingsvormen.

 

Groep 5:

In groep 5 wordt hard gewerkt aan de leesvaardigheid en de woorden en zinnen worden steeds langer en complexer. Voortbouwend op wat geleerd is in groep 4, worden steeds meer leesstrategieen aangeleerd om teksten steeds beter te leren doorgronden. Ook leren kinderen de verschillen tussen teksten herkennen. Bij spelling komen steeds meer spellingencategorieen aan bod en ook de grammatica en het benoemen van woordsoorten. We werken bij Jeelo verder aan de projecten, de kinderen maken kennis met topografie en gaan steeds meer in aanraking komen met de tijdvakken in de projecten die gerelateerd zijn aan geschiedenis.

 

Groep 6:

Het doel van het onderwijsaanbod in groep 6 omvat een breed scala aan leerdoelen die bijdragen aan de algehele ontwikkeling van leerlingen. Bij het versterken van de rekenvaardigheid is er aandacht voor het versterken en consolideren van rekenvaardigheden, zoals het werken met grote getallen, breuken en het begrijpen van meetkundeconcepten. Bij taalvaardigheden is er aandacht voor het vergroten van de woordenschat, grammatica en begrijpend lezen. Kinderen leren om meer gestructureerde teksten te lezen en ook zelf te schrijven. Met de inzet van weektaken bevorderen we de zelfstandigheid in het werken en leren van kinderen, waarbij ze steeds meer verantwoordelijkheden leren voor beter plannen en organiseren.

 

Groep 7:

In groep 7 wordt het onderwijsaanbod ontworpen om verder te bouwen op de basisvaardigheden die in eerdere groepen zijn ontwikkeld en om leerlingen voor te bereiden op de overgang naar groep 8 en het voortgezet onderwijs. In deze groep komt het vak Engels als tweede taal er bij, waarbij basiswoordenschat en eenvoudige gespreksvaardigheden worden geleerd.

 

Groep 8:

Het doel van het onderwijs in groep 8 is het bieden van een uitgebreide voorbereiding op de uitdagingen van het voortgezet onderwijs en het bevorderen van de algehele ontwikkeling van de leerlingen terwijl ze hun basisschooljaren afronden. Hierbij worden studievaardigheden, planningsvaardigheden en zelfstandig werken verder ontwikkeld. In januari/februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Het doel hiervan is om het niveau van de leerlingen te beoordelen en een passend schooladvies voor het voortgezet onderwijs te formuleren. Ook worden er voor groep 8 aanvullende activiteiten georganiseerd, zoals het schoolkamp en de musical.

 

Vanaf groep 3 maken alle groepen voor de gymles gebruik van de gymzaal in Nunhem.
 

Tekenen, handvaardigheid en muziek komen in alle groepen wekelijks aan bod.


Verder wordt in alle groepen veel aandacht geschonken aan de gouden en zilveren weken. De leerkrachten zetten specifieke opdrachten in ter ondersteuning van de groepsdynamiek en de sociaal emotionele ontwikkeling.

 

Cultuureducatie

 

Het doel van cultuureducatie op de Glundering is het bevorderen van cultureel bewustzijn, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling bij leerlingen door hen in contact te brengen met diverse kunstvormen en culturele uitdagingen. Het stimuleert zelfexpressie, kritisch denken, sociale vaardigheden en draagt bij aan een brede en evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen.

 

Wetenschap & Techniek (W & T)

SPOLT heeft een aantal jaren geleden gekozen voor een actieprogramma.

Het actieprogramma omvatte:

  • Invoering Wetenschap & Techniek op alle scholen
  • Scholing VTB (verbetering techniek basisonderwijs) en aanstellen van techniekcoördinatoren
  • Regionale samenhang met VO scholen en bedrijfsleven

Dit actieprogramma is gerealiseerd en in 2013 heeft de kwaliteitskring Techniekcoördinatoren SPOLT, waarin zoveel mogelijk bundeling van activiteiten en vaststellen van visie en doelstellingen aan de orde komen,  gevraagd om naast de bestaande methodieken, in te zetten op lokale projecten.

 

Voor een SPOLT-school betekent dit dat er een gefundeerd onderwijsprogramma is.

 

Actief Burgerschap

Vanaf 1 september 2006 zijn alle scholen aan de slag gegaan met burgerschap en sociale samenhang. Maar wat is burgerschap nu eigenlijk?
Het doel van actief burgerschap op de basisschool is het bevorderen van de betrokkenheid, kennis en vaardigheden van leerlingen op het gebied van burgerschap. Dit omvat voor ons op de Glundering het ontwikkelen van begrip voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, democratische waarden en sociale betrokkenheid. Dit zetten wij dagelijks weg in ons onderwijsaanbod waarbij we de volgende doelen van actief burgerschap op de basisschool proberen na te streven:


1. Leerlingen bewust maken van hun rol en verantwoordelijkheid als burgers in de samenleving. Dit omvat het begrip van hun rechten en plichten.
2. Stimuleren van begrip en waardering voor democratische principes, zoals het recht op vrije meningsuiting, gelijkheid en participatie in besluitvormingsprocessen.
3. Bevorderen van respect voor diversiteit en het leren omgaan met verschillen in cultuur, achtergrond, geloof en opvattingen.
4. Ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals samenwerking, communicatie en conflictoplossing om effectief te kunnen functioneren in een diverse samenleving.
5. Bewustwording vergroten over milieukwesties en het belang van duurzaamheid, met de nadruk op het nemen van verantwoordelijkheid voor het milieu.
6. Aanmoedigen van actieve participatie in de school- en lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door middel van schoolprojecten middels Jeelo en de samenwerking met lokale organisaties.
7. Bevorderen van kritisch denken en het vermogen om informatie te evalueren, zodat leerlingen in staat zijn weloverwogen beslissingen te nemen.
8. Ontwikkelen van digitale burgerschapsvaardigheden, waaronder mediawijsheid en ethisch gebruik van technologie.
9. Verdiepen van kennis over de lokale en wereldwijde samenleving, inclusief het begrijpen van mondiale vraagstukken en internationale samenwerking.
10. Stimuleren van zelfreflectie en empowerment.

 

Computergebruik op school

Vanaf de groepen 1 worden er chromebooks en digitale devices ingezet in ons onderwijs. In bepaalde lessen leren kinderen omgaan met de computer en in andere lessen wordt er leerstof op de computer geoefend. We hebben op school de nodige programma's die horen bij de schoolmethodes en programma's die hier goed bij aansluiten.