Ons Onderwijs

De organisatie van ons onderwijs

Wij richten ons onderwijs zo in dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In beginsel kunnen de kinderen binnen een tijdvak van 8 aaneengesloten jaren de school doorlopen. De leerlingen van onze school worden verdeeld in jaargroepen.

De onderbouw bestaat uit de groepen 1 en 2.

De middenbouw bestaat uit de groepen 3 t/m 5

De bovenbouw bestaat uit de groepen 6 t/m 8

 

Kleutergroepen:

De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dat betekent dat in deze groepen kinderen zitten van groep 1 en 2. De kinderen van groep 1 komen op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag naar school. De kinderen van groep 2 komen ook op vrijdagochtend naar school. Het onderwijs in de groep 1 en 2 verschilt van die van de andere groepen. De leerkrachten bieden het onderwijs thematisch aan volgens de methode kleuterplein. Met behulp van deze methode worden de kleuters gestimuleerd om te spelen, ervaringen op te doen, te ontdekken, te bewegen en te werken. De kinderen werken veel in groepjes waarbij de leerkracht heel goed het ontwikkelingsniveau van het kind in de gaten houdt. Zelfstandig werken is een belangrijk aandachtspunt, de kinderen krijgen veel zelfstandigheid (passend bij hun ontwikkelingsniveau) zodat ze in hun eigen tempo en in onderling overleg komen tot oplossingen. Dit betekent: veel onderscheiden, onthouden, combineren, horen, zien en voelen. De leerkracht zorgt voor een uitdagende leeromgeving die kinderen uitdaagt om actief bezig te zijn. Als de ontwikkeling anders verloopt (sneller of trager) bieden we hulp en uitdaging. Er wordt rekening gehouden met de individuele kwaliteiten van de kinderen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt hulp, wie meer wilt krijgt uitdaging. Natuurlijk wordt er ook aandacht geschonken aan de voorbereiding op het leren lezen, schrijven en rekenen. Bij voorbereidend lezen wordt de nadruk gelegd op het speels omgaan met taal, uitbreiding van de woordenschat en op de luisteroefeningen. Bij het voorbereidend schrijven proberen we de grote motoriek te verfijnen en letten we op de zithouding en de potloodgreep. Bij het voorbereidend rekenen wordt de nadruk gelegd op het speels omgaan met rekenbegrippen en getallen. Voor de overstap van kleutergroep naar groep 3 is het erg belangrijk dat het kind schoolrijp is. Hiermee bedoelen we dat het kind niet alleen cognitief schoolrijp moet zijn maar ook sociaal en emotioneel de overstap naar groep 3 moet aankunnen.

In het kader van "leren van elkaar" krijgen alle leerkrachten de gelegenheid om bij elkaar in de groep te gaan kijken.

Ook worden er visitaties naar de peutergroep ingepland zodat leerkracht al weten welke peuters er naar hun groep komen. Ongeveer vier keer per jaar vindt er een overleg plaats met de medewerkers van Hoera, met als doel de begeleiding aan de kinderen en de afstemming van het programma op elkaar af te stemmen.

 

Groep 3:

In groep 3 leren de kinderen vooral lezen, rekenen en schrijven. Het aanvankelijk lezen wordt gekenmerkt door het verklanken van tekens. Het is voor de kinderen een zeer spannende periode om kennis te maken met de "grote mensen" leeswereld. In groep 3 schrijven de kinderen met potlood. Het aanleren van een goed verzorgd en leesbaar handschrift, dat uiteindelijk in een behoorlijk tempo geschreven kan worden, vinden wij als team een belangrijke bijdrage aan het beter kunnen omgaan met taal. Een goede begeleiding van leerkracht én ouders is hierin belangrijk.

 

Groep 4:

In groep 4 worden het lees-/ taalonderwijs en het rekenen verder ingeoefend. Vanaf januari krijgen de kinderen een vulpen. In de vorm van projecten wordt de wereld van het kind verkend ter voorbereiding op de zaakvakken in de hogere groepen. In groep 4 starten we met de methode Natuniek (biologie, natuur en techniek). Er wordt meer gebruik gemaakt van samenwerkingsvormen.

 

Groep 5:

In groep 5 werken we, naast de methode Natuniek, ook met een methode voor aardrijkskunde en geschiedenis. Waar mogelijk wordt dit in samenhang aangeboden.

Aardrijkskunde en geschiedenis zijn hier dus nieuwe vakken. Samenwerkingsvormen worden uitgebreid.

 

Groep 6:

In groep 6 komt er geen nieuw vak bij. De verschillen tussen leerlingen worden zichtbaar groter. Dit vraagt om meer differentiatievermogen van de leerkrachten en meer zelfstandigheid van de leerlingen.

 

Groep 7:

In dit jaar komt er een nieuw vak bij: Engels.

 

Groep 8:

In groep 8 staat naast bovengenoemde vakgebieden ook de aansluiting op het voortgezet onderwijs centraal.

 

Vanaf groep 3 maken alle groepen voor de gymles gebruik van de gymzalen in Haelen en/of Nunhem.

Tekenen, handvaardigheid en muziek komen in alle groepen wekelijks aan bod.

Jaarlijks zijn er enkele crea-middagen waar de leerlingen groepsdoorbrekend praktisch bezig zijn met techniekopdrachten.

Verder wordt in alle groepen tijdens de lessen Leefstijl aandacht geschonken aan het zgn. Actief burgerschap.

 

Cultuureducatie

De afgelopen twee jaar is er een nieuwe visie/koers bepaald t.o.v. cultuureducatie. Zie visie cultuureducatie SPOLT (april 2015). Voor basisschool de Leerlingst betekent dit het volgende:

De plek van cultuureducatie;

We willen activiteiten verbinden met de methoden in onze school. Cultuur inzetten als middel bij rekenen, taal, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. We zien kansen om deze aanpak in schooljaar 2016-2017 te implementeren in onze school.

Aanpak;

Tijdens het schooljaar 2014-2015 is er een teamsessie georganiseerd om cultuureducatie te integreren in ons onderwijs. Dit gaan we doen door cultuur in te zetten als middel bij de methodelessen. Onze voorkeur gaat uit naar integratie binnen wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. We zien ook kansen om de taallessen te verrijken met cultuur.

In schooljaar 2018-2019 geven we deze nieuwe aanpak een vervolg. We werken verder aan de doorgaande lijn door samenhang aan te brengen in de activiteiten en te volgen wat de groepen doen. Bij het invullen van de activiteiten speelt de lokale culturele omgeving een belangrijke rol. Deze omgeving brengen we in kaart. Op dit moment is er (bij een aantal leerkrachten) overleg met parallelklassen over de lessen voor kunst & cultuur. Er is (nog) geen samenhang naar volgende jaargroepen. Schoolontwikkelpunt het verdere invoering van een doorgaande leerlijn creatieve vakken inclusief muziek en drama.

Organisatie;

We stellen zelf onze hulpvragen. Onze ICC-er helpt daar waar nodig met aanvullende suggesties en inhoud. Onze BCC-er boekt de activiteiten en bewaakt ons budget. Voor het organiseren van onze cultuureducatie, het delen van onze ervaringen en het bijhouden van de culturele ontwikkeling van kinderen maken wij gebruik van de SPOLT brede online database. Voor het delen van kennis en ervaringen en het bijhouden van onze inhoudelijke expertise maken wij gebruik van het SPOLT brede netwerk cultuureducatie.

 

Wetenschap & Techniek (W & T)

SPOLT heeft een aantal jaren geleden gekozen voor een actieprogramma.

Het actieprogramma omvatte:

  • Invoering Wetenschap & Techniek op alle scholen
  • Scholing VTB (verbetering techniek basisonderwijs) en aanstellen van techniekcoördinatoren
  • Regionale samenhang met VO scholen en bedrijfsleven

Dit actieprogramma is gerealiseerd en in 2013 heeft de kwaliteitskring Techniekcoördinatoren SPOLT, waarin zoveel mogelijk bundeling van activiteiten en vaststellen van visie en doelstellingen aan de orde komen,  gevraagd om naast de bestaande methodieken, in te zetten op lokale projecten.

 

Voor een SPOLT-school betekent dit dat er een gefundeerd onderwijsprogramma is.

 

Vanaf 2013 doen de scholen van SPOLT mee in het landelijk Techniek Pact 2020.

Hiervoor is een Techniekplan Limburg opgesteld dat voorziet in het realiseren van een regionaal dekkende infrastructuur op het gebied van het W&T aanbod ten behoeve van het basisonderwijs, waarbij uitgegaan wordt van een optimale samenwerking met gemeenten, voortgezet onderwijs, instellingen en provinciale overheid en bedrijven.

 

Actief Burgerschap

Vanaf 1 september 2006 zijn alle scholen aan de slag gegaan met burgerschap en sociale samenhang. Maar wat is burgerschap nu eigenlijk?

Actief burgerschap is het kunnen en willen participeren in de samenleving. Bij burgerschap gaat het vooral om doen. Een actieve burger heeft de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Bij burgerschap gaat het om diversiteit, acceptatie en tolerantie. Over wat het betekent een goede burger te zijn zullen de meningen verschillen. Ook de dialoog daarover hoort hierbij. Burgerschap betekent ook ernaar handelen, elkaar met respect tegemoet treden en een (kleine) bijdrage leveren aan de zorg voor je omgeving. We schenken hier op onze school aandacht aan in de lessen leefstijl en verder is dit voor ons een terugkerend belangrijk onderdeel in de sociaal emotionele ontwikkeling. In schooljaar 2016-2017 gaan we drie methoden rondom sociaal - emotionele ontwikkeling uitproberen en zullen we een nieuwe methode gaan kiezen die beter aansluit bij onze missie-visie.

 

Computergebruik op school

Vanaf de groepen 1 worden er computers ingezet in ons onderwijs. In bepaalde lessen leren kinderen omgaan met de computer en in andere lessen wordt er leerstof op de computer geoefend. We hebben op school de nodige programma's die horen bij de schoolmethodes en programma's die hier goed bij aansluiten.

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen op school een eigen e-mailadres en een eigen gedeelte op de computer, waar ze werkstukjes kunnen bewaren. Om die werkstukjes te maken gaan ze ook zoeken op internet. De leerlingen krijgen hierover de nodige uitleg en er worden ook duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van e-mail en internet.

Het e-mail gebruik is er om werkstukjes en berichtjes door te sturen naar huis of naar medeleerlingen, maar merken we dat e-mail ook gebruikt gaat worden voor andere (ongewenste) doeleinden dan wordt uw kind direct van de toegang tot e-mail en internet afgesloten. Voor het gebruik van internet maken we gebruik van de zoekmachines die voor kinderen op internet zijn gezet door Kennisnet: (o.a. Davindi.kennisnet.nl, Meestersipke.nl en Kidsbrowser.nl). Gaan de kinderen zoeken via andere zoekmachines, dan moeten ze hiervoor eerst toestemming vragen aan de leerkracht. Ook hiervoor geldt dat leerlingen die zich niet aan de regels houden zonder voorbehoud de toegang tot internet wordt ontzegd. Deze regels (en de gevolgen) worden vooraf met de leerlingen besproken. Er wordt door de ICT-coördinator regelmatig gecontroleerd of kinderen zich ook aan de afspraken houden. Verder is onze schoolserver beveiligd tegen ongewenste sites.

In het kader van de wet op de privacy mogen we zonder toestemming van de ouders de kinderen geen eigen e-mailadres geven. We gaan er vanuit dat we toestemming hebben om uw zoon of dochter (voor schoolgebruik) zo'n e-mailadres te mogen aanbieden. Mocht u het hiermee niet eens zijn en mag uw zoon of dochter geen eigen e-mailadres hebben, laat het ons even weten, zodat we daarmee rekening kunnen houden. Wij van onze kant zullen ons best doen uw kind plezierig en leerzaam met e-mail en internet te laten omgaan. U kunt altijd contact opnemen met de leerkracht of ICT-coördinator om in het postvak van uw zoon/dochter te kijken, om te zien waar hij/zij mee bezig is.

Als de kinderen de school verlaten wordt automatisch hun e-mail-adres opgeheven.