Meldcode

De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 juli 2013 in werking getreden.

Het doel van deze meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. 

Met de verplichting om te werken met een meldcode weten organisaties en professionals welke stappen zij moeten zetten als zij geweld signaleren.

SPOLT heeft de interne vertrouwenspersonen geschoold in deze taak.

Per 01-01-2019 wordt een afwegingskader toegevoegd aan stap 4 en stap 5 van de meldcode. In bijgaand document is het stappenplan hierop aangepast. 
 

Download document