Oudervereniging

Algemeen.
In vergelijking met de beleidsmatige taak van de medezeggenschapsraad (MR) heeft de oudervereniging een meer uitvoerende taak. In samenwerking met de schoolleiding, leraren en ouders worden tal van evenementen door de oudervereniging georganiseerd. Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de relatie tussen school en de ouders. De werkzaamheden van de oudervereniging dragen bij aan het functioneren van de school. In de statuten van de Oudervereniging wordt dit als volgt verwoord (artikel 3): "De vereniging stelt zich - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen - ten doel de samenwerking tussen de ouders, het algemeen bestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen binnen de school en in verband met de school".
 
Tot de taken behoren o.a.:
 • het organiseren van en helpen bij alle mogelijke activiteiten die door en op school worden georganiseerd;
 • het fungeren als klankbord voor ouders/verzorgers naar school en directie toe;

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een vertegenwoordiging van tenminste 5 ouders. Voor het schooljaar 2022/2023 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

        Yvonne Hellenbrand-Weikert (voorzitter)

        Nicole Lamers (penningmeester)

        Linda Schreurs-Hendriks (secretaris)

Leden:

Manon Peeters, Lianne Puts-Schreurs, Anouk Seuren, Majon Teeuwen, Nancy Flupsen en Inge Toppeeters.

 
Vergaderingen.
De oudervereniging vergadert ongeveer acht keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen is naast de leden van de oudervereniging ook een vast teamlid van school.
Onderwerpen die aan de orde komen in deze vergaderingen zijn o.a.:
 • actuele zaken van school, bestuur en MR;
 • informatie uit de diverse werkgroepen;
 • organisatie van en afspraken maken over de activiteiten waarin de oudervereniging ondersteuning biedt;
 • bespreekbaar maken van zaken die bij de ouders spelen.
De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar en kunnen door een ieder worden bijgewoond. De data van de vergaderingen van komend schooljaar staan hieronder vermeld. Mocht u een vergadering willen bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris op oudervereniging@deglundering.nl
 

Tijdstip 20:00 uur in de Glundering.
Voorlopig zijn dit de vergaderdata voor schooljaar 2023-2024:
Dinsdag 26 september 2023
Dinsdag 14 november 2023 - jaarvergadering;
Dinsdag 23 januari 2024;
Dinsdag 19 maart 2024;
Dinsdag 14 mei 2024;
Dinsdag 18 juni 2024.


Eenmaal per jaar is er een algemene jaarvergadering. Alle ouders worden tijdig op de hoogte gesteld over de plaats en datum van deze vergadering. Tijdens deze vergadering legt de oudervereniging verantwoording af over zaken die het voorgaande schooljaar aan de orde waren middels een jaarverslag opgemaakt door de secretaris en de penningmeester. Tevens wordt er een begroting gepresenteerd voor het komend schooljaar, vindt er een kascontrole plaats en wordt de ouderbijdrage voor het volgend schooljaar vastgesteld. Tenslotte vindt er - zo nodig -een bestuursverkiezing plaats.
 
Werkgroepen
Voor alle activiteiten die de school organiseert worden werkgroepen opgericht. In deze werkgroepen zitten één of twee leraren en één of twee leden van de ouderraad. Daarnaast wordt bij deze werkgroepen per activiteit gekeken over er extra hulp nodig is van ouders. De eindverantwoordelijkheid en de voorzittersrol van de activiteit ligt bij één van de leraren. De leden van de ouderraad ondersteunen hen daarbij.
De activiteiten die worden georganiseerd zijn:
 • Schoolontbijt
 • Sinterklaasviering;
 • Kerstviering;
 • Carnaval;
 • Pasen;
 • Sportdag/Koningsspelen;
 • Schoolreis. 
Lidmaatschap en ouderbijdrage:

Zodra uw kind aan de basisschool begint wordt u als ouder of verzorger in principe automatisch lid van de oudervereniging.

SPOLT schrapt, met ingang van het schooljaar 2023-2024, de vrijwillige ouderbijdrage.

Het primair onderwijs hanteert al jarenlang een ouderbijdrage, die scholen inzetten voor zogenaamde niet-subsidiabele activiteiten. Deze ouderbijdrage werd aanvankelijk verplicht gesteld voor ouders. Per 1 augustus 2021 is de wetgeving omtrent de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Het doel van deze wet is om een eind te maken aan het uitsluiten van leerlingen van activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd, als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.
Voorheen mochten scholen die leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dat is nu niet langer toegestaan. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Voor SPOLT was en is dat vanzelfsprekend.
Denk hierbij aan schoolreisjes en (incidentele en structurele) extra activiteiten, zoals een aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen of tweetalig onderwijs.
De wetswijziging heeft er ook toe geleid dat CvB en DO van SPOLT het beleid m.b.t. de (vrijwillige) ouderbijdrage ter discussie hebben gesteld. Het DO heeft het CvB geadviseerd om de ouderbijdrage voor al haar scholen af te schaffen. Het CvB heeft dat advies overgenomen.
 
SPOLT schrapt dus de vrijwillige ouderbijdrage met ingang van het schooljaar 2023-2024. Met dit besluit bekrachtigen ze bovenstaande opvattingen en verlossen ze ouders van de druk om financieel bij te dragen aan (buiten)schoolse activiteiten.
 
Voor vragen kunt u zich wenden tot de secretaris van de oudervereniging: Linda Schreurs-Hendriks:  oudervereniging@deglundering.nl