Oudervereniging

Algemeen.
In vergelijking met de beleidsmatige taak van de medezeggenschapsraad (MR) heeft de oudervereniging een meer uitvoerende taak. In samenwerking met de schoolleiding, leraren en ouders worden tal van evenementen door de oudervereniging georganiseerd. Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de relatie tussen school en de ouders. De werkzaamheden van de oudervereniging dragen bij aan het functioneren van de school. In de statuten van de Oudervereniging wordt dit als volgt verwoord (artikel 3): "De vereniging stelt zich - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen - ten doel de samenwerking tussen de ouders, het algemeen bestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen binnen de school en in verband met de school".
 
Tot de taken behoren o.a.:
 • het organiseren van en helpen bij alle mogelijke activiteiten die door en op school worden georganiseerd;
 • het fungeren als klankbord voor ouders/verzorgers naar school en directie toe;
 • innen en beheren van de ouderbijdrage.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een vertegenwoordiging van tenminste 5 ouders. Voor het schooljaar 2022/2023 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

        Yvonne Hellenbrand-Weikert (voorzitter)

        Nicole Lamers (penningmeester)

        Linda Schreurs-Hendriks (secretaris)

Leden:

Vivian van Elmpt, Manon Peeters, Lianne Puts-Schreurs, Anouk Seuren, Majon Teeuwen, Nancy Flupsen en Inge Toppeeters.

 
Vergaderingen.
De oudervereniging vergadert ongeveer acht keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen is naast de leden van de oudervereniging ook een vast teamlid van school.
Onderwerpen die aan de orde komen in deze vergaderingen zijn o.a.:
 • actuele zaken van school, bestuur en MR;
 • informatie uit de diverse werkgroepen;
 • organisatie van en afspraken maken over de activiteiten waarin de oudervereniging ondersteuning biedt;
 • bespreekbaar maken van zaken die bij de ouders spelen.
De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar en kunnen door een ieder worden bijgewoond. De data van de vergaderingen van komend schooljaar staan hieronder vermeld. Mocht u een vergadering willen bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris op oudervereniging@deglundering.nl
 

Tijdstip 20:00 uur in de Glundering.
Voorlopig zijn dit de vergader data voor schooljaar 2022-2023:
Dinsdag 8 november 2022 - jaarvergadering;
Dinsdag 24 januari 2023;
Dinsdag 21 maart 2023;
Dinsdag 9 mei 2023;
Dinsdag 27 juni 2023.


Eenmaal per jaar is er een algemene jaarvergadering. Alle ouders worden tijdig op de hoogte gesteld over de plaats en datum van deze vergadering. Tijdens deze vergadering legt de oudervereniging verantwoording af over zaken die het voorgaande schooljaar aan de orde waren middels een jaarverslag opgemaakt door de secretaris en de penningmeester. Tevens wordt er een begroting gepresenteerd voor het komend schooljaar, vindt er een kascontrole plaats en wordt de ouderbijdrage voor het volgend schooljaar vastgesteld. Tenslotte vindt er - zo nodig -een bestuursverkiezing plaats.
 
Werkgroepen
Voor alle activiteiten die de school organiseert worden werkgroepen opgericht. In deze werkgroepen zitten één of twee leraren en één of twee leden van de ouderraad. Daarnaast wordt bij deze werkgroepen per activiteit gekeken over er extra hulp nodig is van ouders. De eindverantwoordelijkheid en de voorzittersrol van de activiteit ligt bij één van de leraren. De leden van de ouderraad ondersteunen hen daarbij.
De activiteiten die worden georganiseerd zijn:
 • Sinterklaasviering;
 • Kerstviering;
 • Carnaval;
 • Pasen;
 • Sportdag/Koningsspelen;
 • Schoolreis. 
Lidmaatschap en ouderbijdrage:

Zodra uw kind aan de basisschool begint wordt u als ouder of verzorger in principe automatisch lid van de oudervereniging.

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij per schooljaar van u een bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt geïnd en beheerd door de oudervereniging.  Voor het schooljaar 2022/2023 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 16,35 per kind.

Kinderen die na 1 januari instromen betalen een lagere bijdrage. Deze wordt aan hen kenbaar gemaakt op het moment van instromen. 

Wij verzoeken u vriendelijk om het bedrag van € 16,35 per kind voor 7 oktober 2022 over te maken op: rekeningnummer NL86RBRB0850087473 (Regiobank) t.n.v. Oudervereniging “De Glundering” onder vermelding van de naam van het kind (kinderen) en de groep (groepen).
Mocht de betaling van de ouderbijdrage een probleem voor u zijn, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de secretaris van de oudervereniging: Linda Schreurs-Hendriks:  oudervereniging@deglundering.nl