Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad ?
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. Bij alle ingangen hangt een foto van de leerlingenraad van het lopende schooljaar.
 
Wat doet de leerlingenraad ?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.
 
Wie zitten in de leerlingenraad ?
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw. Uit elke klas worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.
 
Hoe werkt de leerlingenraad ?
Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg.
Belangrijke uitgangspunten zijn:
  • de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren;
  • de leerlingen inspraak geven;
  • de leerlingen democratie laten ervaren;
  • de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is;
  • de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school.
Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken:
  • het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein;
  • bevindingen bij het gebruik van lesmethoden;
  • allerhande activiteiten die in of buiten de les passen;
  • regels op school;
  • enz.
En nu concreet…
In de groepen 6 t/m 8 worden 2 kinderen gekozen die dat jaar voor hun klas in de leerlingenraad zitten. In deze leerlingenraad wordt een voorzitter en een notulant gekozen. De notulant schrijft alles op wat er besproken wordt. Twee weken voor de vergadering verzamelen deze leden in de klas de vragen en ideeën die in de klas naar voren komen. Deze worden ingeleverd bij de voorzitter. Hij/zij maakt een agenda voor de vergadering. Eén week voor de vergadering bespreekt de voorzitter de agenda met de directeur. Als de agenda door beiden wordt goedgekeurd krijgen alle leden de agenda. Tijdens de vergadering schrijft de notulant op wat er besproken is en wat er afgesproken wordt. Ná de vergadering gaan alle leden in hun eigen klas verslag uitbrengen van wat er besproken is.

                    Zo maken we samen school voor en door kinderen.